Публичная оферта

Публичная оферта

Прочитайте текст даної публічної оферти і, якщо Ви не погоджуєтесь з будь-якиміз пунктів цієї оферти, чи Ви не зрозуміли будь-якийіз пунктів цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитись від запропонованих послуг (водних атракціонів або інших додаткових послуг) та використання обладнання аквапарку «Термінал», що знаходиться за адресою: 04070, м. Бровари, вул. Київська, 316, (далі по тексту — «Аквапарк»), до того часу, доки Ви не уточните інформацію, яка Вас цікавить за тел. (044) 200-14-50, (044) 200-29-80, (044) 200-29-81 або не знайдете її на офіційному сайті Аквапарку (http://aquapark-terminal.com.ua)

У випадку прийняття Вами запропонованих послуг користування водними атракціонами або інших додаткових послуг та послуг використання обладнання Аквапарку вважається, що Ви цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами нижчевикладеної пропозиції (публічної оферти), в повному обсязі і безумовно приймаєте її (в т. ч.погоджуєтесь виконувати усі зобов’язання, які на Вас покладаються нею) і Вам зрозумілі всі її положення.

1. Пропозиція (публічна оферта).

1.1. Викладений нижче текст Договору адресований фізичним особам, які тимчасово чи постійно проживають, або перебувають на території України, і є офіційною публічною пропозицією суб’єкта підприємницької діяльності приватного підприємства «Олеандр 2007», як оператора послуг Аквапарку, укласти договір про надання комплексу розважальних послуг водних атракціонів, інших додаткових послуг, та використання обладнання Аквапарку на визначених Договором умовах (далі по тексту — «Договір»). Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.4. Договору, що означають повне та беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору безбудь-якихвиключень та/або обмежень.

2. Загальні положення.

2.1. Договір про надання комплексу розважальних послуг водних атракціонів, інших, додаткових послуг та використання обладнання Аквапарку (далі — «Договір») визначає умови такого використання відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України та є офіційною публічною офертою Суб’єкта підприємницької діяльності, приватного підприємства «Олеандр 2007» як оператора послуг Аквапарку (далі — «Оператор»), адресованою тим фізичним особам, що тимчасово чи постійно проживають, або перебувають, на території України (далі — «Користувач», або «Користувачі»), укласти Договір про надання Користувачу комплексу розважальних послуг водних атракціонів, інших додаткових послуг, та використання обладнання Аквапарку на викладених нижче умовах.

2.2. Надалі по тексту Договору Оператор та Користувач разом називаються «Сторони», а кожен окремо — «Сторона».

2.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

2.4. Текст Договору та/або правила відвідування, які є його невід’ємною частиною, (далі — «Правила відвідування Аквапарку») завжди розміщені на сіті-лайтахпри вході в Аквапарк, а також на офіційному сайті Оператора (http://aquapark-terminal.com.ua) і в обов’язковому порядку пропонується для ознайомлення Користувачу до моменту здійснення ним прийняття (акцепту) умов Договору.

3. Предмет Договору.

3.1. Предметом цього Договору є надання Оператором Користувачеві за плату в строкове користування комплексом розважальних послуг водних атракціонів, послуг використання обладнання Аквапарку та інших послуг на визначених цим Договором умовах.

4. Порядок укладення Договору:

4.1. Договір укладається між Оператором і Користувачем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

4.2. Прийняттям (акцептом) Договору є здійснення Користувачем дій, визначених п. 4.4 Договору.

4.3. Прийняття (акцепт) Договору означає повне та беззастережне прийняття Користувачем всіх його умов безбудь-якихвиключень та/або обмежень та прирівнюється згідно ч.2 ст. 642 ЦК України до укладенню Сторонами двостороннього письмового Договору на умовах, що викладені в цій публічній оферті.

4.4. Користувач здійснює прийняття (акцепт) Договору після ознайомлення з його умовами та/або Правилами відвідування викладеними в загальнодоступному місці Оператора, або на офіційному сайті Оператора (http://aquapark-terminal.com.ua) шляхом сукупного або окремого виконаннябудь-якої з наступних дій:

— оплати Користувачем особисто, або іншою особою, послуг Оператора;

— отримання браслета, який надає право входу та користування атракціонами та іншими послугами Аквапарку;

— безпосереднє користування Користувачем водними атракціонами та отримання інших послуг Аквапарку;

Будь-якаокрема з вищевказаних в цьому підпункті дій, яка виконана Користувачем, свідчить про те, що Користувач ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

4.5. Користувач зобов’язується самостійно вносити (повідомляти) при реєстрації на отримання послуг Аквапарку достовірні персональні дані та відомості, що відповідають дійсності.

4.6. Термін акцепту цієї публічної оферти не обмежений.

4.7. У момент здійснення акцепту Договору Користувачу видається електронний браслет, що надає право входу і користування атракціонами та іншими послугами Аквапарку.

4.8. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту його прийняття (акцепту), що визначається датою заповнення електронної реєстраційної форми та діє протягом усього терміну перебування в Аквапарку, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

4.9. Укладання Договору означає, що Користувач:

у необхідному для нього обсязі ознайомився з функціонуванням водних атракціонів та інших послуг Аквапарку і Правилами відвідування Аквапарку, які викладені в тексті цього Договору або в окремому витягу з цього Договору;

визнає безумовну придатність водних атракціонів, інших послуг Аквапарку та правил поведінки Аквапарку для здійснення дій, описаних у цьому Договорі;

приймає всі умови цього Договору без зауважень та заперечень.

5. Порядок розрахунків.

5.1. Розважальні послуги комплексу водних атракціонів, додаткові послуги та використання іншого обладнання Аквапарку надаються Користувачеві на платній основі відповідно до умов цього Договору і Тарифів для Користувачів, які визначаються як додаток № 1 до цього Договору, а також вказані на інформаційному стенді або на офіційному сайті Оператора (http://aquapark-terminal.com.ua) (надалі — «Тарифи»).

5.2. Право на відвідування Аквапарку надається після отримання на касі при вході електронного браслету. Даний електронний браслет видається лише в день відвідування Аквапарку та є вхідним квитком на територію Аквапарку, ключем від персональної шафки, а також засобом платежу за послуги платної сауни на 2-муповерсі та закладів громадського харчування на території Аквапарку. Вартість послуг вказана у прейскуранті, затвердженому Оператором.

5.3. При виході з Аквапарку Користувач зобов’язаний оплатити послуги, надані йому на території Аквапарку. Інформація про дані послуги міститься на електронному браслеті. З повним переліком послуг, якими Користувачі можуть скористатися за допомогою браслета, а також із порядком і правилами використання даних послуг, Користувачі можуть додатково ознайомитися на інформаційних стендах, або у касирів та адміністраторів Аквапарку. Оператор Аквапарку залишає за собою право змінювати перелік послуг, якими Користувачі можуть скористатися за допомогою електронного браслета. Придбавши право на вхід та користування послугами, а також отримавши електронний браслет Користувач одержує кредит у розмірах, встановлених Оператором.

5.4. Користувач несе повну відповідальність за цілісність, ушкодження і втрату отриманого електронного браслета та зобов’язаний пред’являти його за вимогою персоналу Оператора. Під ушкодженням електронного браслета розумієтьсябудь-якадія або бездіяльність Користувача, у результаті якої браслет втратив свої електронні експлуатаційні властивості і не може бути використаний надалі, незалежно від того, чи можливий його наступний ремонт, чи ні. Пошкодження застібки або одиничний розрив ремінця не є ушкодженням браслета. У випадку втрати або ушкодження електронного браслету Користувач зобов’язаний повідомити про це працівників Оператора та відшкодувати вартість браслета у розмірі, вказаному в прейскуранті Оператора.

5.5. Користувачам забороняється виносити електронний браслет за межі Аквапарку, оскільки він являється власністю Оператора. При порушенні Користувачами даного пункту правил Оператор залишає за собою право анулювати електронний браслет і не повертати Користувачеві, внесені на касах при вході, кошти, а також вважати його загубленим.

5.6. Отримавши на касах при вході в Аквапарк електронний браслет, Користувач зобов’язаний, не відходячи від каси, візуально оглянути його та переконатись у відсутностібудь-якихушкоджень. Скарги Користувача щодо виявлення ушкоджень електронного браслета не приймаються та не розглядаються Оператором після того, як Користувач відійшов від каси.

5.7. Отримавши електронний браслет, кожен Користувач зобов’язується дотримуватись умов цього Договору, Правил відвідування Аквапарку, а також підтримувати чистоту і порядок на всій території Аквапарку. При порушенні умов цього Договору та Правил відвідування Аквапарку Користувач несе повну відповідальність згідно з даним Договором, Правилами відвідування Аквапарку і чинним законодавством України.

5.8. При відвідуванні Аквапарку організованою групою, до складу якої входять неповнолітні особи, відповідальність за дотримання умов цього Договору та Правил відвідування Аквапарку несе керівник групи. Якщо учасниками групи є повнолітні особи, відповідальність за дотримання умов цього Договору та Правил відвідування Аквапарку несе кожен учасник групи особисто.

5.9. Користувач має право відмовитись від оплачених послуг протягом20-тихвилин з моменту перетину турнікету з повним відшкодуванням коштів. При перебуванні на території Аквапарку більше20-тихвилин після входу, кошти за придбаний електронний браслет не повертаються, незалежно від того, чи відвідував Користувач водну зону Аквапарку (далі — «Аквазона») та чи користувався атракціонами і басейнами Аквапарку.

6. Правила та умови перебування на території Аквапарку.

6.1. Рішення про тривалість перебування на території Аквапарку кожен Користувач приймає самостійно. Оплата наданих послуг здійснюється в касах Аквапарку.

6.2. Початком відвідування Аквапарку вважається перетин Користувачем турнікету з використанням електронного браслета. Закінченням відвідування Аквапарку вважається перетин Користувачем турнікету в протилежному напрямку з використанням електронного браслета. Початок і закінчення відвідування Аквапарку фіксується шляхом дотику електронного браслета до пристрою турнікету, що зчитує інформацію з браслета.

6.3. Вхід до аквазони Аквапарку по електронних браслетах, придбаних за тарифом з 10:00 до 15:00 год. у будні дні та з 10:00 до 13:00 год. у вихідні та святкові дні, припиняється через 10 хвилин після настання часу зміни тарифу, тобто о 15:10 год. у будні дні та о 13:10 год. у вихідні та святкові дні. У разі якщо Користувач не встиг перетнути турнікет у зазначений термін, він зобов’язаний повернутись до каси та здійснити доплату.

6.4. При неповному використанні Користувачем оплаченого часу грошове відшкодування Оператором не проводиться.

6.5. У випадку виникнення непередбачуваних технічних несправностей атракціонів та неможливості їх використання, зниження цін на перебування в аквапарку і/або грошове відшкодування не здійснюється.

6.6. Перебуваючи на території Аквапарку, Користувачі зобов’язані самостійно контролювати час свого перебування в Аквапарку. Оператор не несе відповідальності за перебування Користувача в Аквапарку понад оплачений ним час.

6.7. При перевищенні ліміту оплаченого часу відвідувач зобов’язаний додатково оплатити використаний час, що тарифікується похвилинно згідно з прейскурантом, діючим на момент розрахунку. Оператор залишає за собою право змінювати максимальні тимчасові рамки відвідування Аквапарку без попереднього повідомлення Користувачів та погодження з ними.

6.8. Користувачі мають право перебувати на території Аквапарку лише у години, встановлені Оператором.

6.9. Після закінчення відвідування Аквапарку здійснюється взаєморозрахунок. При цьому Користувач повинен прикласти електронний браслет до спеціального зчитувального пристрою і, якщо сума кредиту на електронному браслеті на момент виходу дорівнює сумі кредиту на момент придбання браслета, електронний браслет здається адміністраторам Оператора і Користувачу дозволений вихід. Якщо кредит на електронному браслеті використовувався, на касі доплат проводиться кінцевий розрахунок (оплата здійснюється у розмірі суми, що дорівнює витраченій частині кредиту).

6.10. Оплата за обслуговування здійснюється у розмірі і в термінах, вказаних у цьому Договорі та в Тарифах.

6.11. У разі порушення Користувачем умов цього Договору і як наслідку одностороннього припинення договору Оператором, сума оплати, здійсненої Користувачем за розважальні послуги водних атракціонів, інші додаткові послуги та використання іншого обладнання Аквапарку, не повертається.

7. Загальні умови користування послугами Аквапарку.

7.1. Відвідувачі зобов’язані залишати верхній одяг у гардеробі, що знаходиться на -1 поверсі Аквапарку. Забороняється заходити на територію Аквазони Аквапарку у взутті, крім взуття вказаного в п.7.4. цього Договору.

7.2. Загальна кількість Користувачів, які одночасно можуть перебувають на території Аквапарку обмежена і визначається Оператором в односторонньому порядку. При перебуванні на території Аквапарку максимальної кількості Користувачів, Оператор має право відмовити у відвідуванні Аквапарку всім іншим бажаючим.

7.3. При найменших ознаках нездужання або травмах Користувач має право звернутися в медпункт Аквапарку.

7.4. На території Аквапарку жінки повинні перебувати в купальних костюмах, а чоловіки — у плавках. При використанні водних атракціонів Оператор не несе відповідальності за цілісність купальних костюмів і плавок Користувачів. В Аквапарку Користувачі мають право перебувати змінному гумовому взутті та приносити з собою власний рушник.

7.5. На території Аквапарку забороняється перебувати дітям без купальних костюмів незалежно від їхнього віку.

7.6. З метою забезпечення особистої безпеки Користувачів та збереження цілісності майна Аквапарку, Оператор забороняє користуватися атракціонами і басейнами Аквапарку в купальних костюмах з поясами, заклепками, пряжками, металевими прикрасами, а також Користувачам з ювелірними виробами, декоративними прикрасами та окулярами.

7.7. Користувачі можуть безкоштовно користуватися кріслами та шезлонгами, що розміщені на території Аквапарку. Забороняється переміщати шезлонги і крісла без дозволу працівників Оператора.

7.8. Користувачі зобов’язані з повагою ставитися один до одного і не заважати відпочинку інших Користувачів та роботі працівників Оператора. Користувач зобов’язаний не турбувати працівників Оператора, а також інших Користувачів грою на музичних інструментах, використанням аудіо- та відеоапаратури, переговорних пристроїв, шумів немузичного характеру, свистом, співом, абобудь-якиміншим способом. Оператор не несе відповідальності за ушкодження на території Аквапарку електронних та інших приладів, пристроїв та механізмів, що належать Користувачам.

7.9. На території Аквапарку забороняється проводити торгову, рекламну, комерційну діяльність, а також фото- та відеозйомку без відповідного дозволу працівників Оператора.

7.10. Виключним правом на публікацію фотоматеріалів, трансляцію відеофільмів, знятих в Аквапарку, володіє Оператор. Фото і відео зйомка проводиться тільки в приватних цілях і з дозволу Оператора. Публічна демонстрація фото- та відеоматеріалів, що знятті в Аквапарку, може проводитися тільки з письмового дозволу Оператора.

7.11. Оператор залишає за собою право вживати відповідні заходи щодо Користувачів, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, у психічно неврівноваженому стані, а також щодо відвідувачів, які не реагують на зауваження персоналу Оператора і не дотримуються умов цього Договору та Правил відвідування Аквапарку.

7.12. Користувачам забороняється заходити в технічні і службові приміщення на території Аквапарку. Користувачі, які зайшли в такі приміщення, несуть повну відповідальність за несправності і аварії, що трапились у цій зоні.

7.13. На територію аквазони Аквапарку (за межі роздягальні) Користувачам забороняється проносити пакети і сумки.

7.14. Забороняється відвідувати Аквапарк особам з відкритими ранами, інфекційними, шкірними, іншими видами захворювань та з ознаками недостатньої гігієни, а також при наявності медичних пов’язок і лейкопластирів. Користувачі Аквапарку, що порушили даний пункт цього Договору, несуть повну відповідальність за шкоду, заподіяну здоров’ю інших Користувачів, та спричинені в наслідок цього збитки.

7.15. Паління заборонено на всій території Аквапарку, окрім спеціально відведених для цього місць. За паління в місцях, спеціально для цього не відведених, Користувач повинен виплатити компенсацію у розмірі, що встановлено Оператором, або він повинен покинути територію Аквапарку безбудь-якогогрошового відшкодування.

7.16. Користувачам забороняється приносити в Аквапарк продукти харчування і напої, а також забороняється здійснювати прийоми їжі та напоїв у місцях, спеціально для цього не відведених (у воді басейнів Аквапарку, у саунах, на території атракціонів та ін.). Забороняється виносити їжу та напої за межі закладів громадського харчування на території Аквапарку.

7.17. Забороняється приносити на територію Аквапарку вогнепальну, газову, пневматичну і холодну зброю,колючо-ріжучіпредмети, а також вибухові і легкозаймисті, токсичні речовини, що мають сильний та різкий запах. Користувачам забороняється проносити в аквазону Аквапаркубудь-яківироби зі скла, у тому числі посуд.

7.18. Забороняється приходити на територію Аквапарку з тваринами, птахами, рептиліями та будь-якимиіншими живими істотами.

7.19. На території Аквапарку категорично забороняються будь-які види дискримінації і прояви неповаги через розходження по національності, віросповіданню, віку, соціальному стану або іншим ознакам.

7.20. Користувачам забороняється приносити в Аквапарк власні надувні кола, інші спецзасоби для плавання, за винятком спеціальних дитячих надувних нарукавників і жилетів.

8. Користування гардеробом.

8.1. Перед відвідування Аквапарку, Користувач зобов’язаний здати в гардероб верхній одяг. Після цього в обмін на здані речі Користувач отримує металевий жетон з номером.

8.2. Користувач несе повну відповідальність за втрату або ушкодження отриманого металевого жетону. При його втраті або ушкодженні Користувач зобов’язаний сплатити компенсацію, у розмірі встановленому Оператором.

8.3. Користувачі не повинні залишати в речах, зданих в гардероб, гроші або інші цінні речі. Оператор не несе відповідальності за втрату грошей або інших цінних речей Користувачів.

8.4. Після закінчення відвідування Аквапарку Користувач отримує, зданий ним в гардероб, верхній одяг в замін на металевий жетон. Оператор не несе відповідальності за речі, які не були забрані Користувачами з гардероба до закінчення поточного робочого дня в Аквапарку.

9. Користування роздягальнею і душем.

9.1. Отримавши електронний браслет і перетнувши турнікет, Користувач повинен пройти в роздягальню для переодягання, переодягтися, скласти речі в персональну шафку і зачинити її згідно з інструкцією, що розміщена на дверцятах шафки. Не допускається використання інших замикаючих пристроїв, окрім передбачених конструкцією персональної шафки роздягальні. Оператор залишає за собою право демонтувати спеціально непризначені замикаючі пристрої без повідомлення про це Користувача.

9.2. Для одержання персональної шафки, при вході в роздягальню Користувачеві необхідно підійти до відкритих дверцят шафки скласти туди свої особисті речі, після чого закрити дверцята і прикласти браслет до зчитувального пристрою, де на моніторі з’явиться номер шафки Користувача. При виникненні ускладнень при використанні персональної шафки роздягальні, Користувачам необхідно звернутися за допомогою до працівників Оператора.

9.3. Ідучи з роздягальні в душ, необхідно закрити свою шафку. Для цього Користувачеві необхідно дочекатися, коли на моніторі з’явиться напис «Loсked» та переконатись, що дверцята шафки заблоковані. Оператор не несе відповідальності за особисті речі та одяг, що були покладені Користувачем на зберігання до шафки, що не була зачинена згідно цього пункту Договору.

9.4. Щоб надалі відкривати свою шафку, Користувачеві необхідно прикладати браслет до зчитувального пристрою, на моніторі з’являтиметься електронне повідомлення з номером персональної шафки Користувача, яка відкриється через 5 секунд.

9.5. Звільнивши шафку від одягу, необхідно пройти в касу доплат.

9.6. У випадку втрати браслета, автоматична шафка для зберігання одягу в роздягальні відкривається уповноваженим працівником Оператора, внаслідок чого складається Акт.

9.7. Перед відвідуванням аквазони Аквапарку Користувач повинен прийняти душ. З метою уникнення порізів Категорично заборонено використовувати в душових скляну тару, а також суворо забороняється використовувати будь-які креми та мазі. Користувачу надається безкоштовний час для прийому душу (15 хвилин), який не враховується у час перебування в Аквапарку згідно діючих тарифів.

10. Правила поведінки на водних атракціонах та в басейнах Аквапарку.

10.1. Користувачам ізсерцево-судинними, психоневрологічними захворюваннями, а також астмою, епілепсією, захворюваннями хребта опорно-руховогоапарату та з іншими захворюваннями забороняється користуватись атракціонами Аквапарку.

10.2. Оператор забороняє спускатися з водних гірок, відвідувати сауни вагітним жінкам незалежно від терміну вагітності. Відвідування Аквапарку у цьому випадку варто здійснювати лише після консультації з лікарями.

10.3. Користувачі, вага яких перевищує 130 кілограм, не допускаються на всі водні гірки.

10.4. Користувачам забороняється користуватись водними атракціонами, якщо вони не ознайомились з Правилами користування водними атракціонами Аквапарку. Ознайомитись з необхідною інформацією про правила користування атракціонами Аквапарку Користувачі можуть з інформаційного табло біля кожного атракціону, або від представника служби інструкторів Аквапарку, що здійснює контроль за безпекою користування даного атракціону. Оператор не несе відповідальності за травми та ушкодження, отримані Користувачами в результаті недотримання правил користування атракціонами Аквапарку та іншого обладнання Аквапарку.

10.5. Користування атракціонами Аквапарку відбувається згідно з інструкціями. Спуск з гірки можна починати тільки після стартового сигналу і тільки після того, як гірка звільниться від людей, а попередній Користувач завершить свій спуск.

10.6. Порядок проходу на всі атракціони регулюють представники служби інструкторів Аквапарку. Користувачі зобов’язані виконувати будь-які прохання або вимоги інструкторів та інших працівників Аквапарку щодо безпеки, підтримки порядку і чистоти на всій території Аквапарку.

10.7. Забороняється спускатися з гірок без подачі води — тобто в усіх випадках відключення автоматичної подачі води на гірки.

10.8. З метою запобігання можливих травм, після спуску з гірок у басейн Користувач зобов’язаний негайно покинути відповідну зону приймального басейну.

10.9. Забороняється спускатися з гірок і користуватися басейнами Користувачам, що не володіють навиками плавання. Оператор не несе відповідальності за безпеку таких Користувачів.

10.10. Перед спуском з водної гірки, Користувач зобов’язаний взятися за поручні (при наявності таких) і приготуватися до спуску, і тільки після дозволу представника служби інструкторів Аквапарку, виконати спуск з гірки.

10.11. Забороняється спускатися з водних гірок двом або більше особам одночасно, якщо це не передбачено технікою безпеки даної гірки. Спуск з гірки можна починати тільки після того, як гірка звільниться від людей і попередній Користувач остаточно завершить свій спуск та після того, а інший Користувач отримає на це дозвіл працівника Аквапарку.

10.12. Забороняється спускатися з гірок Користувачам, що перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також під впливом медичних препаратів, які знижують, уповільнюють реакцію людини.

10.13. Забороняється стрибати і пірнати у воду з бортів басейнів і джакузі, тримати один одного під водою, кричати, виконувати акробатичні стрибки.

10.14. Спуск на гірках та атракціонах у нейлонових купальних костюмах і плавках в окремих випадках може привести до їх псування. У даному випадку ризик пошкодження таких купальних костюмів та плавок повною мірою покладається на Користувача, який їх використовував.

10.15. Для уникнення падінь і травм забороняється швидка ходьба та біг в аквазоні Аквапарку.

10.16. Особи, довжина волосся яких більше 40 см, зобов’язані підбирати волосся з метою дотримання правил гігієни та уникнення травматизму.

10.17. Забороняється використовувати на території Аквапарку жувальну гумку.

11. Відвідування закладів громадського харчування на території Аквапарку.

11.1. За послуги закладів громадського харчування на території Аквапарку Користувачі зобов’язані розраховуватися за допомогою електронного браслета. Розрахунок за послуги закладів громадського харчування на території Аквапарку здійснюються Користувачами на касах доплат при виході з Аквапарку.

11.2. Користувачі відповідають за розбитий або ушкоджений з їхньої вини посуд, у розмірі встановленому Оператором.

12. Відвідування саун.

12.1. Вартість відвідування саун, що розташовані на 1-муповерсі Аквапарку, входить у вартість відвідування Аквапарку, окрім саун, що розміщені на 2-муповерсі Аквапарку, передбачених, як додаткова послуга, вхід у які здійснюється через турнікет, і, оплата за які здійснюється додатково на касах доплат при виході).

12.2. При перебуванні в сауні Користувачі зобов’язані користуватись індивідуальним рушником.

12.3. Користувачам суворо забороняється виливати воду та інші речовини на піч сауни, а також приносити в сауну аерозольні балони.

12.4. Не дозволяється користування сауною з метою особистої гігієни (голитися, прати особисті речі і т.д.). Не дозволяється використовувати парну і сауну для сушіння рушників і особистих речей.

12.5. Відвідування сауни особами із серцево-судинними захворюваннями варто здійснювати тільки після консультації лікаря.

12.6. Після відвідування сауни і перед входом до аквазони Аквапарку необхідно прийняти душ.

12.7. Особи віком до 14 років повинні перебувати в сауні тільки у супроводі повнолітніх осіб віком від 18 років, (далі — «Дорослі»).

13. Відвідування Аквапарку неповнолітніми особами.

13.1. На території Аквапарку Дорослі зобов’язані наглядати за дітьми та забезпечувати їм супровід, оскільки Дорослі несуть за них повну відповідальність.

13.2. З одним Дорослим Аквапарк мають право відвідати не більше2-хдітей віком від 1-го до 5-ти років, або не більше 3-х дітей віком від5-ти до 10-ти років, або не більше 5-тидітей віком від 10-ти до 14-ти років.

13.3. Діти віком до 14 років зобов’язані відвідувати Аквапарк лише у супроводі Дорослих.

13.4. Діти зростом нижче 110 сантиметрів не допускаються на всі види атракціонів, окрім спеціальних дитячих атракціонів. Обмеження по вазі для дитячих гірок — максимум 30 кілограмів.

13.5. Відповідальність за безпеку неповнолітніх дітей несуть їхні батьки або Дорослі, які їх супроводжують. Дорослим забороняється залишати неповнолітніх дітей без нагляду на території Аквапарку.

13.6. Дітям забороняється перебувати без супроводу дорослих у плавальних басейнах і на атракціонах Аквапарку. Для дітей передбачений спеціальний дитячий майданчик в аквазоні Аквапарку.

13.7. Для дітей віком до 1 року вхід в Аквапарк — безкоштовний.

13.8. Перебування Дорослих на території дитячої зони аквапарку можливе лише у випадку супроводу дітей.

14. Права і обов’язки Оператора

14.1. Оператор зобов’язаний:

14.1.1. До початку користування конкретним водним атракціоном, розмістити біля кожного водного атракціону інструкцію з його використання і правил техніки безпеки, або, на прохання Користувача, додатково провести з Користувачем короткий усний інструктаж із правил поведінки на конкретному водному атракціоні та правил техніки безпеки, що виключає двояке тлумачення даного Договору Користувачем.

14.1.2. Надати Користувачу, що ознайомився з відповідною інструкцією, або пройшов інструктаж згідно п.14.1.1, право користування комплексом розважальних послуг водних атракціонів, додатковими послугами, та використання іншого обладнання Аквапарку, як таких, що цілком відповідають технічним характеристикам, необхідним для його експлуатації протягом оплаченого часу.

14.1.5. У процесі використання Користувачами комплексу розважальних послуг водних атракціонів, інших додаткових послуг, та використання іншого обладнання Аквапарку, силами свого персоналу Оператор проводить діяльність по нагляду за дотриманням Користувачами правил користування послугами та іншим обладнанням, з метою попередження можливого спричинення травм, пошкодження здоров’я, або майна, а також надання першої допомоги Користувачам у разі виникнення непередбачених випадків, пов’язаних з травмами, або пошкодженням здоров’я.

14.2. Права Оператора

14.2.1. Оператор має право не допускати до користування послугою (послугами), або припиняти надання послуг відносно осіб у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння та в інших випадках, або і без пояснення причин відмовлення в наданні послуг, якщо на думку працівників Оператора, ця особа викликає сумнів щодо її здатності плавати, або дотримуватись умов цього Договору, Правил відвідування Аквапарку і правил користування водними атракціонами Аквапарку. При перебуванні на території Аквапарку терміном не більше 20 хвилин Користувача, якому відмовлено в наданні послуг, відповідно до умов п.14.2.1. Договору, Користувач має право на компенсацію вартості ненаданих послуг, в обмін на зданий електронний браслет.

14.2.2. У разі грубого, або неодноразового порушення умов цього Договору, не реагування Користувачем, на зауваження працівників Оператора, якщо при цьому дії Користувача, будуть спрямовані на нанесення небезпеки для здоров’я, майна, честі або гідності інших Користувачів, або для працівників Оператора, Оператор має право припинити надання послуги такому Користувачу, блокувати його незаконні дії, та запропонувати покинути територію Аквапарку. У разі скоєння Користувачем дій, які підлягають ознакам адміністративного правопорушення, або кримінального злочину, працівники Оператора у такому випадку мають право діяти у відповідності до вимог чинного законодавства України щодо цього Користувача та викликати відповідні правоохоронні органи.

14.2.3. Оператор надає послуги з комплексу розважальних послуг водних атракціонів, інших додаткових послуг та використання іншого обладнання Аквапарку, тільки після здійснення Користувачем повної оплати послуг Оператора відповідно до діючого прейскуранта (тарифу).

14.2.4. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір з попередньою їх публікацією на офіційному сайті Оператора (http://aquapark-terminal.com.ua). Зміни вступають в силу на другий день з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

14.2.5. У випадку неможливості Користувача провести кінцевий розрахунок за надані послуги або за надані збитки Оператору, Оператор має право згідно ст.ст. 594 — 596 Цивільного Кодексу України на затримання. Право Оператора на затримання може підтверджуватися борговою розпискою Користувача, яка має силу правочинну, щодо підтвердження вказаного боргу та забезпечення виконання зобов’язання, яке вчинено у письмовій формі, у відповідності до вимог ст.ст. 547 — 548 Цивільного кодексу України.

14.2.6. Не розглядати скарг Користувачів і не повертати кошти за користування розважальними послугами водних атракціонів, інших додаткових послуг, та використання іншого обладнання Аквапарку у разі, якщо це стосується невиконання (неналежного виконання) Користувачем своїх зобов’язань вже під час знаходження на території Аквапарку.

14.2.7. Не розглядати скарги Користувачів щодо взаєморозрахунків і не повертати кошти за користування розважальними послугами водних атракціонів, інших додаткових послуг, та використання іншого обладнання Аквапарку у разі, якщо Користувач здійснив розрахунок за надані Оператором послуги на касах доплат при виході з Аквапарку, здав браслет адміністраторам Оператора і перетнув турнікет у напрямку виходу.

15. Права і обов’язки Користувача

15.1. Користувач зобов’язаний:

15.1.1. Перед оплатою послуг ознайомитися з умовами цього Договору, безумовно дотримуватися умов цього Договору упродовж усього періоду користування послугами.

15.1.2. Здійснити оплату послуг шляхом придбання електронного браслету у порядку передбаченим розділом 5 цього Договору.

15.1.3. Перед початком користування конкретним видом водних атракціонів, іншою конкретною послугою, або іншим обладнанням Аквапарку уважно ознайомитись з відповідною інструкцією, яка знаходиться біля входу до кожного водного атракціону, або на окреме прохання Користувача, прослухати інструктаж і, у випадку виникненнябудь-якихпитань відносно техніки безпеки при користуванні водними атракціонами, або іншим обладнанням, задати їх до початку користування атракціоном (обладнанням) працівнику Оператора і одержати на них вичерпні та змістовні відповіді. І тільки після цього розпочати користуватись відповідним водним атракціоном або обладнанням.

15.1.4. При користуванні водними атракціонами або іншим обладнанням Аквапарку виконувати законні вимоги працівників Оператора та дотримуватись умов цього Договору та Правил відвідування Аквапарку.

15.1.5. Після закінчення користування послугами Аквапарку здійснити кінцевий розрахунок за всі надані Оператором послуги, у повному обсязі.

15.2. Користувач має право:

15.2.1. Користуватись усіма послугами Аквапарку, згідно умов даного Договору.

15.2.2. Здійснювати оплату послуг Оператора лише тим шляхом, що передбачений умовами цього Договору, або за домовленістю Сторін у іншій спосіб, що передбачений чинним законодавством України

16. Зміна і розірвання Договору

16.1. Оператор має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на офіційному сайті Оператора (http://aquapark-terminal.com.ua). Зміни вступають в силу в наступний після вказаної публікації день, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

16.2. При внесенні Оператором в Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Аквапарку Користувачем, Оператор повідомляє про них Користувача, шляхом публікації їх на офіційному сайті Оператора не менше, ніж за 1 (один) день до вступу змін в силу.

16.3. Договір може бути розірвано:

16.3.1. Користувачем в односторонньому порядку шляхом відмови від послуг (послуги) Оператора протягом 20 хвилин після перетину турнікету (початку надання послуг) з повним відшкодуванням вартості оплачених послуг.

16.3.2. Оператором в односторонньому порядку без повернення сплачених, але не використаних Користувачем коштів, у разі свідомого порушення Користувачем умов цього Договору.

16.3.2. Оператором в односторонньому порядку з поверненням сплачених, але не використаних Користувачем коштів, якщо Оператор вважає цього Користувача небажаною для відвідування Аквапарку особою.

16.3.3. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

16.4. Зміна умов Договору з ініціативи Користувача може мати місце тільки до акцепту користування послугою, передбаченого в п. 4.4. Договору.

17. Вирішення суперечок

17.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви Користувача з доданням чеку про сплату наданої Оператором послуги.

17.2. Після отримання від Користувача скарги Оператор зобов’язаний протягом 20 (двадцяти) днів задовольнити заявлені Користувачем скарги у правомірні вимоги або направити Користувачеві мотивовану відмову.

17.3. У випадку, якщо суперечка, що виникла не буде вирішена в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження Оператора.

18. Відповідальність за порушення Договору публічної оферти.

18.1. Оператор (працівники Аквапарку) має право відмовити у користуванні послугами Аквапарку особам, поведінка яких заважає відпочинку інших Користувачів Аквапарку.

18.2. У випадку втрати або ушкодження майна Аквапарку з вини Користувача, він зобов’язаний повною мірою відшкодувати заподіяну матеріальну та моральну шкоду, а також Користувач несе іншу відповідальність, передбачену умовами цього Договору та чинним законодавством України.

18.3. Оператор Аквапарку не приймає на зберігання особисті речі Користувачів, а лише надає Користувачам у тимчасове користування персональні шафки, послуги гардероба. Оператор Аквапарку не несе відповідальності за залишені і/або втрачені (загублені) на території Аквапарку, документи, мобільні телефони, коштовності, ювелірні прикраси та інші особисті речі Користувачів.

18.4. У випадку шкоди, нанесеної здоров’ю і/або особистим речам Користувача, він має право звернутися до працівників Оператора, щоб зафіксувати місце, час і обставини та зареєструвати подію, що трапилась, у журналі подій Аквапарку. Якщо Користувач не звертається до працівників Оператора, то його скарги до Аквапарку (Оператора) не підлягають розгляду і задоволенню.

18.5. Працівники Оператора уповноважені вживати заходи щодо Користувачів, що перебувають у стані алкогольного, наркотичного та іншого сп’яніння, у психічно неврівноваженому стані, а також щодо Користувачів, що не реагують на зауваження працівників Оператора, не дотримуються умов цього Договору та Правил відвідування Аквапарку. Персонал Аквапарку уповноважений застосовувати заходи згідно умов цього Договору та чинного законодавства України у разі скоєння Користувачем адміністративного правопорушення, кримінального злочину.

18.6. Недотримання Правил відвідування Аквапарку, викладених у цьому Договорі, або спроба перешкодити іншим Користувачам їх виконувати та користуватися послугами Аквапарку згідно умов цього Договору, є підставою та правом для Оператора вимагати від такого Користувача негайно покинути територію Аквапарку, або здійснити примусове виведення Користувача з Аквапарку, у разі його незгоди добровільно покинути територію Аквапарку (крім випадків коли Користувач скоїв адміністративне правопорушення, або кримінальний злочин і проводиться його затримання до приїзду компетентних правоохоронних органів). Користувачам, що порушують умови цього Договору, може бути відмовлено в праві наступного відвідування Аквапарку. Користувач який завдав шкоду, зобов’язаний відшкодувати завдану шкоду Аквапарку та/або третім особам, у тому числі і не отриману вигоду та моральну шкоду.

18.7. При порушенні Користувачем умов цього Договору і вимушеному виведенні його з території Аквапарку, грошове відшкодування за невикористаний час не здійснюється.

18.8. Оператор Аквапарку не несе відповідальності за шкоду, яка була отримана Користувачами внаслідок нещасного випадку, отриманої травми або чогось іншого, що виникло через недбалість Користувача або/та третіх осіб або/та внаслідок невиконання або/та неналежного виконання умов цього Договору Користувачем і/або третіми особами.

19. Інші положення

19.1. Користувач гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

19.2. У випадку, що не врегульований цим Договором, Оператор і Користувач зобов’язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

19.3. Оператор за цим Договором є: Приватне підприємство «Олеандр 2007»

19.4. Адреса Оператора: 04070, м. Бровари, вул. Київська, 316. тел. (044) 200 14 50, (044) 200 29 80, (044) 200 29 81

--------------------------------------------------------

Директор ПП «Олеандр 2007» ______________________

Підпис